Untitled Document
062-465-6949
 

การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 17-19 สิงหาคม 2567 เสาร์-จันทร์ ออนไลน์ Zoom รอบปัจจุบัน
2. รอบวันที่ 17-19 สิงหาคม 2567 เสาร์-จันทร์ DNSMTAC

การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)

 

 

การวางระบบบัญชี วันที่ 1 การวางระบบบัญชี ปัญหาของการไม่มีระบบบัญชีที่ดี  ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจ  ผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในธุรกิจของท่าน  การกำหนดรหัสผังบัญชี ที่สอดคล้องกับกิจการ  ความเข้าใจเบื้องต้น ในการบันทึกบัญชี  ทางเดินเอกสาร และFlow การทำงานในองค์กรที่รัดกุม (เริ่มต้นเขียน Flow จากที่ทำงานของตนเอง)  ระบบใบสำคัญรับ จ่าย และการจัดทำ  การจัดทำเบียนควบคุมเช็ค รับ จ่าย เงินสด  เอกสารแบบฟอร์ม ในระบบจัดซื้อ (ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ )  การตั้งหนี้ในระบบ และจัดเรียงเอกสาร  การรับวางบิล และการทำเช็คจ่าย (ทะเบียนคุมเช็ค) และทะเบียนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 การวางระบบบัญชี การจัดทำเอกสารเสนอราคาขาย การออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้  การตั้งลูกหนี้ และการทำรายงานอายุลูกหนี้  การวางบิล การรับชำระเงิน (ทำใบสำคัญรับ) ทะเบียนคุมการรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน การทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และหลักการคำนวณค่าเสื่อมราคา ใบตัดจำหน่ายสินทรัพย์  การควบคุมสินค้าคงคลัง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย การแก้ปัญหาให้ถูกต้อง  การจัดทำเอกสาร ใบเบิก ใบคืน รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานการตรวจนับ  ปัญหาสต็อก ขาด เกิน ควรทำอย่างไร วันที่ 3 การวางระบบบัญชี  การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสดและนำเสนอในเชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ) การวิเคราะห์งบการเงิน การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และปรับบุคลิกภาพนักบัญชีในการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร (ภาคปฏิบัติและทฤษฎี )  เน้นไปทำงานได้จริง วันที่ 1 การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสดและนำเสนอในเชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ) ความหมาย และความเข้าใจของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน) หน้าที่และความต้องการของฝ่ายบริหารและหน้าที่ของฝ่ายบัญชี ความแตกต่างระหว่างบัญชีบริหาร บัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน เทคนิค เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน (1)วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common size) (2)การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม (Trend Analysis) (3)การเคลื่อนไหวของเงินทุน (Fund Flow Analysis) (4)อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ฝึกปฏิบัติจากโจทย์ เทคนิคการอ่านและแปลความหมายให้เข้าใจง่าย การอ่านงบการเงินจากโจทย์ตัวอย่างพร้อมกับใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ (ฝึกปฏิบัติ) แปลความ จัดทำรายงานและนำเสนอ (ฝึกปฏิบัติออกมานำเสนอ) ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ (เชิงบริหาร) ในรูปแบบต่าง ๆ วันที่ 2 การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสดและนำเสนอในเชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ) ความหมาย ประโยชน์ และความเข้าใจเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม ความหมาย ความเข้าใจ ส่วนประกอบ ของกิจกรรมดำเนินงาน ความหมาย ความเข้าใจ ส่วนประกอบ ของกิจกรรมลงทุน ความหมาย ความเข้าใจ ส่วนประกอบ ของกิจกรรมจัดหาเงิน วิธีการนำเสนอ การตีความ และการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ในเชิงบริหาร  จัดทำงบกระแสเงินสด จากโจทย์ โดยสมมติ รายการให้เหมือนกับการทำงานจริง (ฝึกปฏิบัติ) จัดทำรายงาน การวิเคราะห์ และนำเสนองบกระแสเงินสดในเชิงบริหาร (ฝึกปฏิบัติ) ฝึกหารนำเสนอเชิงบริหาร เฉลยและพร้อมทำการวิเคราะห์ สรุป/จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี วันที่ 3 การวางระบบบัญชี ฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใบขออนุมัติเบิก ใบเบิกเงินสดย่อย ใบเบิกเงินทดรองจ่าย  ใบเบิกค่าพาหนะ เดินทางในประเทศ ต่างประเทศ ทำอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย การกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายเงินของฝ่ายบัญชีและการเงิน  กรณีไม่มีรถยนต์ของตนเอง จึงใช้รถยนต์ของพนักงานเพื่อทำงานให้องค์กร ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องพร้อมตัวอย่างรายงานและแบบฟอร์ม พร้อมกับบันทึกบัญชี  การควบคุม และทะเบียนการยื่นภาษีต่าง ๆ ประจำเดือน ภงด. 1 ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 การยื่นเงินสมทบประกันสังคม  อะไรคือรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี ภาษีซื้อต้องห้ามคืออะไร ที่ผู้ประกอบการ และนักบัญชีควรระวัง  ค่ารับรอง ทางกฎหมายภาษี มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง  รายงานทางการบริหาร ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีควรทราบ ตัวอย่างรายงานในรูปแบบต่างๆ แนะนำการจัดทำคู่มือระบบบัญชีในองค์กร / สรุป / ถาม-ตอบ / จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946