Untitled Document
062-465-6949
 

การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่

รอบถัดไป

การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่ 

 

 

 

การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหาร มือใหม่ (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 1 การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหาร มือใหม่ เมื่อเป็นผู้จัดการและผู้บริหารมือใหม่ด้านบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง และมีหน้าที่ อย่างไรบ้างในองค์กร การวิเคราะห์รายการค้าทางบัญชีจากเอกสารการเข้าใจธุรกิจ เพื่อลงบัญชีได้รวดเร็วขึ้น การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง และรูปแบบการนำเสนองบการเงิน รายเดือน ผลกระทบการทำบัญชีของนักบัญชี สำหรับมาตรฐานฉบับใหม่ (กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง กับสาธารณะ)โดยสรุป เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆการเรียกประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลฝ่ายบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อการวางแผนในอนาคต วิธีการบริหารการคุมค่าใช้จ่ายแยกแผนก นักบัญชีควรทำอย่างไรเมื่อผู้ประกอบการ ไม่เข้าใจบัญชี การจัดทำนโยบายฝ่ายบัญชี เพื่อให้เกิดการทำงานและความร่วมมือกับแผนกอื่น วันที่ 2 การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารมือใหม่ การจัดทำ Forecast Cash Flow เพื่อการบริหารงานและนำเสนอผู้ประกอบการ รายวันรายสัปดาห์(ฝึกปฏิบัติ) การวางแผนภาษีในประเด็นต่างๆ กรณีลด แลก แจก แถม ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง กรณีสินค้า สินทรัพย์ โดนขโมย สูญหาย ต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง ทั้งบัญชีและภาษี ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่พึงระวัง การจัดทำรายงานการกระทบยอด รายได้ กับ แบบ ภพ.30กระทบยอด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางบัญชี และแบบที่ยื่นภาษี การจัดทำรายงานเปรียบเทียบ บัญชีและภาษีย้อนหลัง 3 ปี การนำเสนอเชิงบริหารอย่างไรให้ผู้ประกอบการเข้าใจ

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946