Untitled Document
062-465-6949
 

การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

 ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)

 

   

การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 1 การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก ระบบบัญชี ผังบัญชี เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า ส่งออก อธิบายขั้นตอนการนำเข้าสินค้า พร้อมประเด็นบัญชี และภาษี ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การซื้อสินค้า วัตถุดิบ สินทรัพย์ โดยวิธีการนำเข้า ในการตั้งเจ้าหนี้ต่างประเทศ การวิเคราะห์ใบขนสินค้า เพื่อการลงบัญชี อย่างไรจึงจะถูกต้อง รวมถึงเอกสาร ที่เกี่ยวกับการนำเข้า กรณีซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ อะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนกรณีนำเข้า การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าให้ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องในการบันทึกบัญชี การจ่ายโอนเงินเพื่อชำระ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่านายหน้า ค่าบริการ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร และยื่นแบบฟอร์มภาษีใดบ้าง และต้องลงบัญชีอย่างไร ฝึกปฏิบัติบันทึกบัญชีจากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจนำเข้า ตั้งแต่ซื้อ เข้า สต็อก และจ่ายชำระให้ต่างประเทศ วันที่ 2 การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ การขายสินค้า บริการ โดยวิธีการส่งออก (การตั้งหนี้ลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง) ประเด็น สิทธิทางภาษีของธุรกิจส่งออก การบันทึกบัญชี การรับเงินจากต่างประเทศ (การรับชำระจากลูกหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้อง) ความแตกต่างระหว่างการขายในประเทศ และการส่งออก ทางบัญชีและภาษี การปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี และการบันทึกบัญชี ฝึกการบันทึกบัญชี จากโจทย์ และเอกสารสำหรับธุรกิจส่งออก ตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้ ถึงการรับชำระจากต่างประเทศ และการตัดสต็อกสินค้าอย่างถูกต้อง การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร และการควบคุม สำหรับธุรกิจนำเข้า และส่งออก ถาม-ตอบ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 


เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946