Untitled Document
062-465-6949
 

การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 เสาร์ - อาทิตย์ DNSMTAC รอบปัจจุบัน
2. รอบวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 เสาร์ - อาทิตย์ ออนไลน์ Zoom

การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ) 

 
 
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจในธุรกิจก่อสร้าง ทั้งในด้านบัญชีและภาษี ในทางปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน หัวข้ออบรมวันที่ 1 การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ) ความเข้าใจ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การจัดผังบัญชี พร้อมตัวอย่างสำหรับธุรกิจก่อสร้าง การจัดระบบเอกสาร ทะเบียน การควบคุม โครงการต่างๆ การบันทึกบัญชีธุรกิจก่อสร้างตามมาตรฐานบัญชี ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง การบันทึกบัญชีในธุรกิจก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน(ฝึกปฏิบัติ) ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา จนสิ้นสุดสัญญา และการปิดบัญชีสิ้นปี ควรทำอย่างไรบ้าง วิธีบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญา เฉลย พร้อมวิเคราะห์ หัวข้ออบรมวันที่ 2 การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ) การบันทึกบัญชีในธุรกิจก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (ฝึกปฏิบัติ )ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา จนสิ้นสุด สัญญา และการปิดบัญชีสิ้นปี ควรทำ อย่างไรบ้าง วิธีบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ / การกำหนดขั้นความสำเร็จของงาน ในลักษณะต่าง ๆ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดทำบัญชีสินค้าตามกฎหมายบัญชี เฉลยพร้อมวิเคราะห์ / ประเด็นภาษี เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ จ่าย ภาษีอากรแสตมป์ และอื่น ๆ การคุมต้นทุนของธุรกิจก่อสร้าง สรุป ถาม-ตอบ / จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946