Untitled Document
062-465-6949
 

การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร(ภาคปฏิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 รอบปัจจุบัน
2. รอบวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 ออนไลน์ Zoom

ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร(PDF)

การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร

(ภาคปฏิบัติ)

 

 

 

การจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร  (ภาคปฏิบัติ) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกบันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินภายในรายเดือน**      หลักสูตรนี้ เหมาะกับคนมีพื้นฐานด้านบัญชี หากไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี ควรเรียนหลักสูตร การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) ก่อน   หลักสูตรนี้ต้องเรียนหลักสูตร การบัญชีและภาษีเบื้องต้น(ภาคปฏิบัติ) หรือ การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) แล้วเท่านั้น                     สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ไม่จบบัญชี แต่เรียนบัญชีเบื้องต้นแล้ว หรือ นักบัญชี ต้องการฝึกการคีย์  และจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อ การบริหารภายในองค์กร ธุรกิจซื้อมา ขายไป  ความสำคัญของการจัดทำงบการเงินภายในรายเดือนเพื่อการบริหาร ทบทวนการบันทึกบัญชี  การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ(stock)  การจัดทำงบต้นทุนขาย  การคิดค่าเสื่อมราคา ทบทวน และสรุปภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กร เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทบทวน วิเคราะห์บิล ค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีในการบันทึกบัญชี ฝึกบันทึกบัญชี 1 เดือน ตั้งแต่การบันทึกรายวันจนถึง งบทดลอง  ฝึกการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 1 เดือน และจัดทำงบต้นทุนขายรายเดือน ฝึกการปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำรายงานงบการเงินรายเดือน สรุป

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946