Untitled Document
062-465-6949
 

เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รอบถัดไป

 ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

 

 

เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  เข้าใจระบบสต็อก เข้าใจประเด็นปัญหา การนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม หรือเป็นตัวอย่าง ให้กับลูกค้าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี แนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ ส่งผลให้สินค้าขาด/เกินจากรายงานต้องปฏิบัติอย่างไร   การทำลายสินค้า การตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสิ้นปี ให้รัดกุมถูกต้องๆปฏิบัติอย่างไร รวมถึงการตรวจนับ STOCK  มีสินค้าขาด – เกินต้องปฏิบัติอย่างไร การจัดทำบัญชีสินค้า และรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบบัญชีและภาษีอากร การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ตามวิธี Periodic Inventory Method และวิธี Perpetual Inventory Method ว่าต่างกันอย่างไร และหลักการเลือกวิธีการใดจึงเหมาะสมกับธุรกิจ ประเด็นปัญหา การนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม หรือเป็นตัวอย่าง ให้กับลูกค้าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี แนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ ส่งผลให้สินค้าขาด/เกินจากรายงาน เอกสารที่ต้องจัดทำสำหรับระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีมาตรฐานในการทำงาน การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามคำสั่งกรมสรรพากรมีวิธีการอย่างไร วิธีการตรวจนับและการบันทึกการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสิ้นปี และวิธีปฏิบัติที่รัดกุมถูกต้อง ความหมายของของเสีย เสียปกติ เสียเกินปกติ เศษซาก สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน การบันทึกบัญชี และแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ควรปรับปรุงวิธีการตรวจนับ Stock อย่างไรให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากสินค้าขาดจากรายงาน การถูกขโมย ฯลฯ การตรวจนับ STOCK มีสินค้าขาด - เกินต้องปฏิบัติอย่างไร สรุป/ถาม- ตอบ จรรยาบรรณ

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946