Untitled Document
062-465-6949
 

ปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) สำหรับธุรกิจ (ซื้อมา ขายไป) ภาค 2

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2568 พฤหัสบดี - ศุกร์ DNSMTAC รอบปัจจุบัน

ทบทวนการปิดงบการเงิน ขั้นตอนและการบันทึกบัญชี โดยมีโจทย์ย่อ ๆ ให้ลองฝึกปฏิบัติ ทบทวนการออกงบทดลอง การปรับปรุงรายการ และการออกงบการเงิน รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ความหมายรายการย่อในงบการเงิน การคำนวณภาษีนิติบุคคล ฐานกำไรสุทธิ พร้อมอัตราภาษีนิติบุคคลล่าสุด รายจ่ายต้องห้าม (มาตรา 65 ทวิ,65 ตรี) พร้อมฝึกคำนวณในกรณีต่าง ๆ โดยมีโจทย์กำหนด เพื่อให้มีความรู้ในการบวกกลับกรณีต่าง ๆ การฝึกคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา การหัก ณ ที่จ่าย และอัตราประกันสังคมล่าสุด การเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อรองรับการตรวจสอบจากสรรพกร สรุป ถาม-ตอบ วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ โดยมีโจทย์และแฟ้มเอกสารให้บันทึกบัญชี ฝึกการบันทึกบัญชีในปีที่ 2 โดยการยกยอดยกมา จากปีที่แล้ว โดยเริ่มบันทึกบัญชีตั้งแต่ ม.ค.- มิ.ย. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า จัดทำงบต้นทุนขาย บันทึกสินทรัพย์ถาวร จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมราคา การออกงบทดลองและปิดงบการเงินครึ่งปี จัดทำประมาณการกลางปี และการกรอก ภงด. 51 การบันทึกบัญชีเมื่อจ่ายชำระภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด 51) ฝึกบันทึกบัญชี และปรับปรุงบัญชีสิ้นปี (ในกระดาษทำการ) / บันทึกค่าเสื่อมราคาสิ้นปี จัดทำงบต้นทุนขายสิ้นปี / การเก็บรายละเอียด จัดทำการคำนวณภาษีนิติบุคคลสิ้นปี / บันทึกรายการโอนปิดบัญชี / ออกงบการเงินอย่างถูกต้อง จัดทำรายงานยื่นให้หน่วยราชการสิ้นปี กรอกแบบภงด. 50 แบบสบช. 3 บอจ. 5 ฯลฯ สรุป / ถาม-ตอบ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 

ปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ) สำหรับธุรกิจ (ซื้อมา ขายไป) ภาค 2 

 


เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946