Untitled Document
062-465-6949
 

การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฎิบัติ)

รอบถัดไป

1. รอบวันที่ 25-26 กันยายน 2567 พุธ-พฤหัส DNSMTAC รอบปัจจุบัน

หลักสูตร " การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฏิบัติ) "

Accounting and Taxation for businesses of which the investements have been promoted by BOI (Workshop)

เพื่อให้นักบัญชี และ ผู้สนใจ เข้าใจสิทธิ์ทาง บัญชี และภาษี ขาย แบบ BOI และ NON BOI

แนะนำ เข้าสำเนาใบ บัตรสิทธิ์ BOI มาประกอบการดูสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ จะได้เข้าใจว่าควรดำเนินการอย่างไร 

 (ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว )

 

 

 " การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฏิบัติ) " วันที่ 1 การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฏิบัติ) - หลักเกณฑ์การเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไร - หลักการดูบัตรส่งเสริมการลงทุน - ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ควรมีจัดแยกอย่างไรเพื่อให้สะดวกและเข้าใจในการทำงาน - หลักการทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI - สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรื่องรายได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI และรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับ BOI - ข้อควรระวังในการจำหน่ายสินค้า สินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI - เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากการส่งออกที่เกิดจากปีก่อน - การยกเว้นนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบและกรณีจำหน่ายจ่ายโอนรายการดังกล่าวก่อนหมดอายุการส่งเสริม การลงทุนจะมีภาระภาษีอย่างไร - หลักเกณฑ์ วิธีการ หักผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี เพื่อใช้สิทธิทางภาษี ระหว่างธุรกิจ BOI และ NON BOI - การจัดทำบัญชี การแยกและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีของกิจการ BOI และ NON BOI - การจัดทำบัญชี และแนวทางปฏิบัติในการเฉลี่ยรายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการ BOI และ NON BOI - หลักเกณฑ์ วิธีการ รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม ที่เกิดจาก รายจ่ายของ BOI และ NON BOI - หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณกำไรสุทธิ ของกิจการ BOI และ NON BOI สรุป ถาม - ตอบ วันที่ 2 การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (ภาคปฏิบัติ) - แนวทางปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง ที่ควรทราบสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (ยกตัวอย่างจากข้อเท็จจริง) - ฝึกปฏิบัติ การบันทึกบัญชีและการชำระภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากกิจการที่ได้รับ BOI โดยมีโจทย์ให้ฝึกทำจริง (1) - ฝึกปฏิบัติ การบันทึกบัญชีและการชำระภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากกิจการที่ได้รับ BOI โดยมีโจทย์ให้ฝึกทำจริง (2)(ต่อ) - เฉลยและอธิบายทำความเข้าใจ - สรุป/ถาม-ตอบ - คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946