Untitled Document
Bookmark and Share

เกี่ยวกับ ดีเอ็นเอส เอ็นทีเอซี (DNS MTAC)

       เราคือ ผู้นำด้านการอบรมบัญชีภาษี ภาคปฎิบัติ สำหรับผู้ประกอบการ และ นักบัญชีมืออาชีพ บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด มุ่งเน้นฝึกพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพบัญชี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานจริง ไม่เพียงแต่ทางทฤษฎีเท่านั้น

       ดังนั้นสถาบันเราจึงเน้นการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ ให้เห็นเอกสารจริง ลักษณะการทำงานจริง และให้คำปรึกษาตลอดหลังเรียนจบจากที่นี่ เพื่อนำไปใช้งานประกอบอาชีพในเวลาอันสั้น

       บริษัทฯ หรือผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการฝึกอบรม พัฒนา พนักงาน ประหยัดต้นทุนสำหรับองค์กร SME ที่สนับสนุนพนักงานบัญชีที่ยังปิดงบการเงินไม่ได้ ได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ให้โอกาสเป็นผู้ทำบัญชีขององค์กร

       หลักสูตรของเราเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อการทำงานจริง จึงทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็ว นำกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้

"เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย สอนส่วนตัว ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำจริง รู้จริง นำไปใช้งานได้จริง"

 

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946