Untitled Document
 
 
Bookmark and Share

 การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)

Accounting for Import-Export businesses (workshop)

 

แต่ถ้ามีการชำระเงินพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่านสามารถขอส่วนลดได้ 5%

   (เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม) 

(ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

 ดาวน์โหลด => รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

สอนความเข้าใจในธุรกิจนำเข้า ส่งออก เบื้องต้นของการจัดทำเอกสารนำเข้า ส่งออก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์จากเอกสารจริง

เรียน 2 วัน เวลา 09.00- 16.30 น.

  

         เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจในธุรกิจ นำเข้า ส่งออก หรือผู้ที่สนใจ

เน้นการลงมือบันทึกบัญชี การดูเอกสารจริง ๆ ต่าง ๆ

 

 

 

 

ราคาพิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ด่วน!! 

( อบรม 2 วัน )

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946