Untitled Document
 
Bookmark and Share

เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือ

และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 เข้าใจระบบสต็อค เข้าใจประเด็นปัญหา การนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม หรือเป็นตัวอย่าง ให้กับลูกค้าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี แนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ ส่งผลให้สินค้าขาด/เกินจากรายงานต้องปฏิบัติอย่างไร   การทำลายสินค้า การตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสิ้นปี ให้รัดกุมถูกต้องๆปฏิบัติอย่างไร รวมถึงการตรวจนับ STOCK  มีสินค้าขาด - เกินต้องปฏิบัติอย่างไร

 

 ( อบรม 1 วัน ) 

 

ราคาพิเศษ 2,996 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

แต่ถ้ามีการชำระเงินพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่านสามารถขอส่วนลดได้ 5%

 (ราคานี้รวม เอกสารการสอนเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

(เงื่อนไข โอนชำระเงินครบจำนวนก่อนการอบรม)

 

หัวข้ออบรม 

 • การจัดทำบัญชีสินค้า และรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบบัญชีและภาษีอากร

 • การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ตามวิธี Periodic Inventory Method และวิธี Perpetual Inventory Method ว่าต่างกันอย่างไร และหลักการเลือกวิธีการใดจึงเหมาะสมกับธุรกิจ

 • ประเด็นปัญหา การนำสินค้าไปลด แลก แจก แถม หรือเป็นตัวอย่าง ให้กับลูกค้าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี

 • แนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าสูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ ส่งผลให้สินค้าขาด/เกินจากรายงาน

 • เอกสารที่ต้องจัดทำสำหรับระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีมาตรฐานในการทำงาน

 • การทำลายสินค้าและวัตถุดิบตามคำสั่งกรมสรรพากรมีวิธีการอย่างไร

 • วิธีการตรวจนับและการบันทึกการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบสิ้นปี และวิธีปฏิบัติที่รัดกุมถูกต้อง

 • ความหมายของของเสีย เสียปกติ เสียเกินปกติ เศษซาก สินค้าต่ำกว่ามาตรฐาน การบันทึกบัญชี และแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร

 • ควรปรับปรุงวิธีการตรวจนับ Stock อย่างไรให้ตรงกับข้อเท็จจริง

 • การวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากสินค้าขาดจากรายงาน การถูกขโมย ฯลฯ

 • การตรวจนับ STOCK มีสินค้าขาด - เกินต้องปฏิบัติอย่างไร

 • สรุป

 • ถาม- ตอบ

 

 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946