Untitled Document
 
Bookmark and Share

 

 ด่วน!!!  
 
การบัญชีและภาษี สำหรับธุรกิจร้านทอง (ภาคปฎิบัติ)
 
 
CPD / CPA บัญชี 6 ชั่วโมง อื่นๆ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

 

พิเศษ..!!! เมื่อชำระพร้อมกัน 3 หลักสูตร หรือ 3 ท่าน

สามารถขอส่วนลดได้ 5%

เรียน 2 วัน เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ราคาพิเศษ 5,885 บาท จากราคาปกติ 6,420 บาท

(ราคานี้รวม เอกสารการสอนเครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว ) 

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ หรือนักบัญชี เพื่อให้เข้าใจการทำบัญชีและภาษีธุรกิจร้านทองมากขึ้น 

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

- ความเข้าใจ ในธุรกิจร้านทอง
- การโอนกิจการจากบุคคลธรรมเป็นนิติบุคคลของธุรกิจร้านทอง
- ระบบบัญชีโดยรวมของธุรกิจร้านทอง
- การจัดผังบัญชี พร้อมตัวอย่างสำหรับธุรกิจร้านทองในรูปนิติบุคคล
- หน้าที่การจัดทำบัญชีตาม พรบ. 2543 ของธุรกิจร้านทองมีอะไรบ้าง
- วิเคราะห์รายรับ ต้นทุน และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านทอง และการบันทึกบัญชี (มีโจทย์ฝึกปฏิบัติ)

- การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจร้านทอง ให้ถูกต้องในรอบ 1 ปี(ฝึกปฏิบัติจากโจทย์)
- การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือธุรกิจร้านทอง
- การจัดทำงบการเงิน ธุรกิจร้านทอง (ฝึกปฏิบัติ)
- การอ่านงบการเงินเบื้องต้นธุรกิจร้านทอง
- เฉลยพร้อมวิเคราะห์

 

 วันที่ 2

- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีการชำระหนี้แบบหักกลบลบหนี้โดยนำทองเก่าแลกทองใหม่
- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีการขายทองรูปพรรณใหม่ของผู้ค้าปลีกโดยผู้ซื้อนำทองเก่ามาแลกเปลี่ยน
- ประเด็นการบันทึกบัญชี-ภาษีในกรณีอื่นที่มีปัญหาสำหรับธุรกิจร้านทอง
- รายจ่ายที่ไม่มีบิลสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
- ตัวอย่างใบกำกับภาษีธุรกิจร้านทอง(อย่างเต็มและอย่างย่อ)และการอธิบาย
- ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ-ขาย/รายงานสินค้าและวัตถุดิบ/รายงานทองคำและการอธิบาย
- ประเด็นภาษี เกี่ยวกับธุรกิจร้านทอง
* ภาษีมูลค่าเพิ่มและการเฉลี่ยภาษีซื้อ
* ภาษีเงินได้นิติบุคคล
* ภาษีหัก ณ จ่าย
* ภาษีอากรแสตมป์ และอื่น ๆ
- สรุป
- ถาม-ตอบ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 

บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
DNS MTAC. Co.,Ltd
2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซอยพัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทร 02-320-2291 แฟกซ์ 02-320-2292
www.DNSMT.com .
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105554018946